Ochrana osobných údajov

1.         Na základe registrácie užívateľského účtu alebo vytvorenej rezervácie v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť BELDA s.r.o. ako prevádzkovateľ oprávnená spracovávať takto dobrovoľne poskytnuté osobné údaje (najmä v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail), keďže ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov medzi spoločnosťou BELDA s.r.o. a kupujúcim  za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých tovarov a služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi kupujúcim a BELDA, s.r.o. vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom BELDA, s.r.o. výlučne za účelom zabezpečenia dodania zmluvne dohodnutých tovarov a služieb pre kupujúceho, pričom môže dôjsť aj k cezhraničnému toku osobných údajov.

2.         Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade zmeny poskytnutých údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti predávajúcemu.

3.         V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých kupujúcim, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku užívateľského účtu budú osobné údaje kupujúceho zlikvidované.

4.          Ochrana  osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania s skončil a pod.

5.         Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 


Táto webová stránka používá cookies. Pokračováním v prehlidaní tejto webovej stránky súhlasite s používáním cookies. Viac

Navštívte Belda.sk v ShopMania